بررسی سیستم‌های چند عامله با استفاده از تئوری بازی‌ها

به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل بررسی سیستم‌های چند عامله با استفاده از تئوری بازی‌هارا مشاهده می نمایید
بررسی سیستم‌های چند عامله با استفاده از تئوری بازی‌ها|40062368|tp|سیستم‌های چند عامله , تئوری بازی‌ها,سیستم عامل,عامل,هوش مصنوعی,هوش مصنوعی توزیع شده

در این رساله، روش مناسبی جهت محاسبه نقطه تعادل نش در الگوریتم‌های یادگیری تقویتی چندعاملی با تعداد زیاد عامل‌ها مطرح شده‌است، كه قادراست با ادغام محاسبات مربوط به نقطه تعادل نش و ایجاد مصالحه بین اكتشاف- استخراج، محاسبات را به صورت بهینه كاهش دهند. تركیب یادگیری تقویتی تك- عاملی و تئوری بازی ایده اصلی اكثر روشهای یادگیری چندعاملی است. این روش‌ها سعی دارند تا كل فرآیند یادگیری را به تعدادی متناهی از حالت‌های تصمیم‌گیری چندعاملی با خاصیت ماركوف تقسیم كرده و با انتخاب نقطه تعادل نش در هر كدام از این مراحل به تدبیر بهینه برای هر عامل همگرا شوند. بنابراین محاسبه نقطه تعادل نش مسئله مهمی است كه در حال حاضر مشكلاتی شامل پیچیدگی محاسبات در روشهای شناخته شده محاسبه نقطه تعادل نش، چندگانگی نقطه تعادل نش، و مختلط بودن نقطه تعادل نش باعث شده كه اكثر روشهای پیشنهادی یادگیری تقویتی چندعاملی جایگاه مناسبی در حل مسائل دنیای واقعی پیدا نكنند. ناگفته نماند كه تقریباً تمام روشهای یادگیری تقویتی چندعاملی مطرح شده، مبتنی بر روشهای off-policy بوده‌اند كه نیازی به در نظر گرفتن مسئله رویه انتخاب عمل و اكتشاف در اثبات همگرایی ندارند. بنابراین در رویه‌های اجرایی پیشنهاد داده‌اند كه ابتدا نقطه تعادل نش محاسبه شده و سپس با روش ϵ-greedy مصالحه بین اكتشاف و استخراج برقرار شود.

محاسبه نقطه تعادل ϵ-نش در بازی‌های نرمال در این رساله به صورت یك مسئله مینیمم‌سازی تعریف شده كه جواب آن توسط الگوریتم‌های ژنتیك بدست آمده‌است. علاوه بر كاهش پیچیدگی روش محاسبه نقطه تعادل نش، با اضافه كردن جمله مناسب در محاسبه تابع برازندگی، هر عامل قادر است نقطه تعادل نش پارتو را محاسبه كند كه مسئله چندگانگی نقاط تعادل نش را نیز مرتفع می‌سازد.

فهرست مطالب

چكیده. 1

مقدمه 2

1- عامل و سیستم‌های چند عامله. 4

1-1- مقدمه. 4

1-2- هوش مصنوعی توزیع شده. 4

1-3- حوزه‌های كاری هوش مصنوعی توزیع شده. 6

1-4- دلایل گرایش به هوش مصنوعی توزیع شده. 9

1-4-1- پایه تكنولوژیكی.. 9

1-4-2- توزیع ذاتی.. 10

1-4-3- مزایای طراحی و پیاده‌سازی.. 12

1-4-4- دلایل معرفت شناسی.. 13

1-4-5- بنیاد اجتماعی.. 14

1-4-6- همجوشی (كلاس‌های جدید از مسائل). 14

1-5- مسائل مطرح در هوش مصنوعی توزیع شده. 14

1-6- تعریف عامل و عامل‌های هوشمند.. 17

1-6-1- تعریف عامل.. 18

1-7- عامل به عنوان یك سیستم نرم‌افزاری.. 19

1-8- مفهوم عامل از دیدگاه عام. 20

1-9- مروری برخصوصیات عامل.. 20

1-10- ویژگی‌های دیگر عامل‌ها25

1-11- طبقه بندی عاملها29

1-12- مقایسه عامل با شیء. 33

1-13- تفاوت‌های سیستم مبتنی بر عامل و سیستم‌های خبره. 35

1-14- انواع محیط عامل.. 35

1-14-1- قابل دستیابی / غیر قابل دستیابی.. 36

1-14-2- محیط قطعی یا غیر قطعی.. 37

1-14-3- محیط مقطعی یا غیر مقطعی.. 38

1-14-4- محیط ایستا / پویا38

1-14-5- محیط گسسته یا پیوسته. 38

1-15- سیستم‌های چند عامله. 39

1-16- خصوصیات سیستم‌های چند عاملی:46

1-17- دلایل استفاده از سیستم‌های چندعامله. 47

1-17-1- نیاز برخی دامنه‌ها به سیستم‌های چندعامله:47

1-17-2- افزایش سرعت عمل با موازی سازی.. 48

1-17-3- قابلیت اطمینان.. 48

1-17-4- توسعه پذیری.. 48

1-17-5- آسانتر شدن برنامه‌سازی.. 49

1-18- آزمون نظریه‌های سایر رشته‌های علمی.. 49

1-19- معماری‌های ارایه شده برای سیستم‌های چندعامله. 49

1-19-1- مدل OMG50

1-19-2- استاندارد FIPA50

1-19-3- استاندارد KAOS. 50

1-19-4- مدل General Magic. 51

1-20- سازماندهی سیستم‌های چندعامله. 51

1-20-1- ساختار سلسله مراتبی.. 51

1-20-2- ساختار مسطح.. 52

1-20-3- ساختار جزء به كل.. 53

1-20-4- ساختار پیمانه‌ای.. 53

1-21- پارامترهای مطرح در ارزیابی سیستمهای چندعامله. 54

1-22- سیستمهای مقیاس وسیع(Large Scale systems):55

1-23- کنترل غیر متمرکز : (Decentralized Control)56

1-24- نتیجه‌گیری.. 57

2- تئوری بازی‌ها و کاربردهای آن‌ها درسیستم‌های چند عامله. 60

2-1- مقدمه. 60

2-2- نظریه بازی ‌ها چیست؟. 60

2-3- تفاوت میان تصمیم‌گیری و بازی.. 62

2-4- طبقه‌بندی نظریه بازی‌ها63

2-5- برخی مفاهیم و اصطلاحات... 68

2-6- موارد استفاده از نظریه بازی‌ها74

2-7- فرض های اساسی در نظریه بازیها75

2-8- شاخه‌های اصلی نظریه بازی‌ها75

2-9- بازی‌های ایستا77

2-10- نمایش بازی در فرم استراتژیك یا نرمال.. 79

2-11- فرم ماتریسی بازی.. 82

2-12- پیدا کردن جواب در بازیهای ایستا82

2-13- بازیهای رقابتی.. 83

2-14- بازیهای تصادفی.. 84

2-15- بازیهای پویا85

2-16- بازی پویا در فرم بسط یافته. 85

2-17- درخت‌ بازی.. 87

2-18- عناصر فرم بسط یافته:88

2-19- پیشینه بازی:88

2-20- مجموعه اطلاعاتی:89

2-21- استراتژی.. 90

2-22- پیدا کردن جواب در بازیهای پویا91

3- بررسی روش‌های یادگیری.. 93

3-1- یادگیری تقویتی.. 93

3-1-1- خط مشی.. 94

3-1-2- تابع پاداش... 94

3-1-3- تابع مقدار. 94

3-1-4- مدل برگرفته شده از محیط.. 95

3-2- اجزای یادگیری تقویتی.. 97

3-3- اهدافوپاداش.... 98

3-4- Q-Learning 99

3-5- خاصیتماركوف... 100

3-6- فرآیندتصمیمگیریماركوف... 101

3-7- روش‌های حل فرآیندهای تصمیم گیری مارکوف... 103

3-8- تابعارزش.... 104

3-9- تابع ارزش بهینه:105

3-10-فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)106

3-11- ویژگیهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 106

3-12- ساختار سلسله مراتبی.. 107

3-13- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 108

3-14- محاسبه وزن.. 108

3-15- روشهای محاسبه وزن.. 109

3-15-1- روش حداقل مربعات ( least squares method )109

3-15-2- روش حداقل مربعات لگاریتمی (logarithmic least squares method)110

3-15-3- روش بردار ویژه ( Eigenvector Method ):111

3-15-4- روش های تقریبی(Approximation Method). 112

3-16- سازگاری سیستم و ماتریس سازگار. 112

3-17- محاسبه نرخ ناسازگاری.. 113

4- نتیجه‌گیری.. 116

5- مراجع. 118

6-


مطالب دیگر:
پرسشنامه کیفیت تدریس نظری اساتیدپرسشنامه تاثیر استراتژی مدیریت منابع انسانی و استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمانچالشها و مشکلات پیاده سازی دوركاری در ایرانپروپوزال بررسی تاثیر آموزش رفتاری والدین بر میزان علائم بیش فعالی کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه / بیش فعالنقشه های PLC مدار فرمان با نرم افزار لوگو logo soft comfortمقاله نهاد ناظر بر قانون اساسی ( مطالعه تطبیقی در ایران و فرانسه)پروپوزال بررسی نقش تبلیغات در روابط عمومی و تاثیرات آن بر مشتریانپروپوزال تأثیر مصرف مواد مخدر بر جرایم جوانان و رفتار اجتماعی آنهاکد متلب تابع چگالی یک ذره در چاه پتانسیل دو گانهکد متلب روش رونگه کوتا مرتبه ی دومکد متلب روش رونگه کوتا مرتبه ی چهارمترجمه مقاله ارزیابی فنی-اقتصادی و بهینه سازی سیستم یکپارچه تبدیل انرژی فتوولتیک/بادیپاور پوینت نانوساختارهای نیم رسانا و نقاط کوانتومیعملیات کربلای هفت - تحقیق درس آشنایی با مبانی دفاع مقدسگزارش آزمایشگاه هیدرولیکتوبه از دیدگاه قرآن- تحقیق معارف و اندیشه اسلامی و اخلاق و تاریخ اسلامسختی آب و املاح محلول در آب و اثرات آنها بر سلامت زیست محیطیتهدیدی به نام کمبود جمعیت- تحقیق درس دانش خانواده و جمعیتزاها حدید ، بزرگترین معمار كنونی جهان - پروژه معماری و شهرسازیترجمه مقاله بسوی تعیین مقدار اثر حملات سایبری در محیط رقابتی بازار برقترجمه مقاله برنامه توسعه ی تولید و انتقال، با در نظر گرفتن حد بارگذاری با استفاده از نظریه ی گیم و ANN (شبکه ی عصبی مصنوعی)طراحی دكل پمپاژ بتنطراحی بیل مكانیكیطراحی ماشین آتش نشانیطراحی چرثقیل